RSS

...........แนะนำ.........
 .........สวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมทุกท่านที่เช้ามาชม บล๊อกของ น.ส.อัจจิมาณัฎฐ์ ศิริกุล บล๊อกนี้ สร้างขึ้นเพื่อการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2555/1 ในวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยี และสานสนเทศ เพื่อการสื่อสาร การส้รางบล๊อกในครั้งนี้ เพื่อ การเรียนรู้ และการศึกษาเกี่ยวกับ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อการศึกษา  ที่จะสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและ ผู้อ่านที่สนใจ                                                                                                                                             .......ข้าพเจ้าหวังว่าท่านที่เข้ามา จะได้ประโยชน์จากบล๊อกแห่งนี้ไม่มากก็น้อยและถ้าบล็อกนี้ มีอะไรพิดพลาดไป กราบขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย               


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

........คำอธิบายรายวิชา.......

       .....ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศีกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล้งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน 
วัตถุประสงค์

.....เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
.....1. อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
.....2. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

.....3. ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
.....4. บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
.....5. บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้

.....6. อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
.....7. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
.....8. ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้

.....9. อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
.....10. เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา

.....11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
.....12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง
รูปแบบการเรียนการสอน

.....เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)
เนื้อหาบทเรียน

.....หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
.....หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ

.....หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
.....หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
.....หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
.....หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
.....หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
.....หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
             

                                            

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS